1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร 053 731 766

Read More
SEO

ผลงานบุคลากร

จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ

20/07/2020 - 31/08/2020 นายวิเชียร มอญแก้ว

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายวิเชียร มอญแก้ว

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 18/07/2020 นายพนมกร กองแสง

รายงานการอบรมระบบ school master

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกีรติกา แสนมา

กิจกรรมการพัฒนาครูด้วยระบบ

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกาญจนา ยะใจมั่น

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางรักษิณา กิจรักษ์

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

การพัฒนาครูด้วยระบบไอซีที

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางบัวจันทร์ ขุนซาง

รายงานผลการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบ School master

18/07/2020 - 19/08/2020 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT. ( SchoolMaster )

18/07/2020 - 19/07/2020 นายนิพล ชัยวงษ์วัน

แผน กริช

20/07/2020 - 20/07/2020 นายกริช อึ้งอภิธรรม

การพัฒนาครูด้วยระบบ Ict

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

การพัฒนาระบบไอซีที

- นายอานนท์ อุทธิยา

การพัฒนาระบบด้วยICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

การพัฒนาโครงการระบบ ICT

- นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

ดาวน์โหลด