คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
2 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
5 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
6 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
7 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
8 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
9 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
10 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
11 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
12 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
14 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
15 ท21101 ภาษาไทย1 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
16 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
17 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
18 ท22101 ภาษาไทย3 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
19 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
20 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
21 ท23101 ภาษาไทย5 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
22 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
23 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
24 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายพนมกร กองแสง
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
26 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
27 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
28 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
29 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
30 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
31 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
32 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2564 นายพนมกร กองแสง
33 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
34 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
35 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
36 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นายพนมกร กองแสง
37 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
38 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
39 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2564 นายพนมกร กองแสง
40 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
41 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2564 นายพนมกร กองแสง
42 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
43 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
44 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
45 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
46 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
47 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
48 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
49 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
50 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
51 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
52 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
53 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
54 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
55 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
56 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
57 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
58 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
59 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
60 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
61 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
62 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
63 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
64 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
65 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
66 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
67 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
68 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
69 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
70 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
71 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
72 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
73 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
74 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
75 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
76 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
77 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
78 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
79 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
80 ศ12101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
81 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
82 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
83 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
84 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
85 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
86 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
87 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
88 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
89 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
90 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
91 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
92 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
93 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
94 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
95 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
96 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
97 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
98 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
99 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
100 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
101 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
102 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางรักษิณา กิจรักษ์
103 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
104 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
105 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
106 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
107 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
108 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
109 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
110 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
111 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
112 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
113 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
114 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
115 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
116 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
117 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
118 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
119 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
120 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
121 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
122 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
123 ว11201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
124 ว12201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
125 ว13201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
126 ว14201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
127 ว15201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
128 ว16201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
129 ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
130 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
131 ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
132 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายอานนท์ อุทธิยา
133 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
134 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
135 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
136 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวกาญจนา คำดี
137 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
138 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
139 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายจันทรัตน์ วงชารี
140 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
141 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
142 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
143 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
144 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางพรรณี ทรายหมอ
145 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางกนิษฐา มาไกล
146 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวนฤมล พินใจ
147 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2564 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
148 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
149 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
150 ง21203 อาหารว่าง 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
151 ง22203 ขนมไทย 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
152 ง23203 อาหารจานเดียว 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
153 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2564 นายพนมกร กองแสง
154 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 1/2564 นายบรรจบ ไชยอาม
155 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 1/2564 นายวิเชียร มอญแก้ว
156 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2564 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
157 ก91665 ชุมนุมสังคมศึกษา 1/2564 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
158 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2564 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
159 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2564 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
160 ก91939 ชุมนุมดนตรีสากล 1/2564 นายภัทรวุธ พ้นภัย
161 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2564 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
162 ก91981 ชุมนุมการสร้างสื่อสร้างสรรค์ 1/2564 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
163 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
164 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2564 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
165 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 1/2564 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
166 ก61012 ชุมนุมงานช่างบริการ 1/2564 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
167 ก61185 ชุมนุมหมากรุก หมากฮอส 1/2564 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม