นายยุทธนา กันทาเดช

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจันทรัตน์ วงชารี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจันทร์ดี คำสัจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววินิทรา สุตวงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวิเชียร มอญแก้ว

ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน

นางพรรณี ทรายหมอ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวออรญา ไชยชิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา คำดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล พินใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกนกวรรณ พันตา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกนิษฐา มาไกล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนวัฒน์ จวรรณตุม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวบุญตา รมย์ฤทัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรางคณา พรมสี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพนมกร กองแสง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรักษิณา กิจรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศรัญญา คำหอม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชญานี ใจดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายรพี ทิพย์ประพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธีรดา คำรังษี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทรวดี ศรีพรม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอานนท์ อุทธิยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนชวนนท์ สุนทรสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภัทรวุธ พ้นภัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิริยา สมบูรณ์

ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน

นางสุรินพรรณ ก๋าใจคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกริช อึ้งอภิธรรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT Talant