ดร.โยธิน สิทธิประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกีรติกา แสนมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอานนท์ อุทธิยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจันทรัตน์ วงชารี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายดีรวัฒน์ นาทะสัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวิเชียร มอญแก้ว

ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน

นางสุวิมล ท้าวฟองคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจันทร์ดี คำสัจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพรรณี ทรายหมอ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา คำดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล พินใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกนิษฐา มาไกล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนวัฒน์ จวรรณตุม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนิพล ชัยวงษ์วัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพนมกร กองแสง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรักษิณา กิจรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายบรรจบ ไชยอาม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภัทรวดี ศรีพรม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนชวนนท์ สุนทรสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายภัทรวุธ พ้นภัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิริยา สมบูรณ์

ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน

นางสุรินพรรณ ก๋าใจคำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกริช อึ้งอภิธรรม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT Talant