สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 26 32 58 2
ป.2 32 32 64 2
ป.3 29 33 62 2
ป.4 35 42 77 2
ป.5 34 32 66 2
ป.6 36 43 79 2
ม.1 49 41 90 3
ม.2 45 41 86 2
ม.3 36 35 71 2
อ.2 12 15 27 2
อ.3 12 13 25 1
รวม 346 359 705 22

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 16 29 นางสาวนฤมล พินใจ
ป.1/2 13 16 29 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ป.2/1 16 16 32 นางกนิษฐา มาไกล
ป.2/2 16 16 32 นางพรรณี ทรายหมอ
ป.3/1 15 17 32 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 14 16 30 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ป.4/1 16 23 39 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.4/2 19 19 38 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
ป.5/1 19 14 33 นายจันทรัตน์ วงชารี
ป.5/2 15 18 33 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.6/1 18 22 40 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.6/2 18 21 39 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 15 15 30 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
ม.1/2 17 14 31 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ม.1/3 17 12 29 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
ม.2/1 23 20 43 นายนชวนนท์ สุนทรสุข นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/2 22 21 43 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.3/1 16 17 33 นายพนมกร กองแสง
ม.3/2 20 18 38 นายบรรจบ ไชยอาม
อ.2/1 5 8 13 นางจันทร์ดี คำสัจ
อ.2/2 7 7 14
อ.3/1 12 13 25 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
รวม 346 359 705