สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 42 37 79 2
ป.2 19 30 49 2
ป.3 31 32 63 2
ป.4 39 40 79 2
ป.5 37 41 78 2
ป.6 29 37 66 2
ม.1 39 48 87 3
ม.2 41 39 80 3
ม.3 36 40 76 2
อ.2 9 11 20 1
อ.3 21 22 43 2
รวม 343 377 720 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 20 19 39 นางสาวนฤมล พินใจ
ป.1/2 22 18 40 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ป.2/1 9 16 25 นางกนิษฐา มาไกล นางรักษิณา กิจรักษ์
ป.2/2 10 14 24 นางพรรณี ทรายหมอ
ป.3/1 15 15 30 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 16 17 33 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ป.4/1 19 20 39 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.4/2 20 20 40 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล นางสาวศรัญญา คำหอม
ป.5/1 20 20 40 นายจันทรัตน์ วงชารี นายอานนท์ อุทธิยา
ป.5/2 17 21 38 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.6/1 16 17 33 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.6/2 13 20 33 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 14 16 30 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม นางสาววรางคณา พรมสี
ม.1/2 14 14 28 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ม.1/3 11 18 29 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
ม.2/1 14 14 28 นายนชวนนท์ สุนทรสุข นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/2 13 13 26 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
ม.2/3 14 12 26 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู นางสาววินิทรา สุตวงค์
ม.3/1 18 20 38 นายพนมกร กองแสง นายภัทรวุธ พ้นภัย
ม.3/2 18 20 38 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
อ.2/1 9 11 20 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
อ.3/1 11 10 21 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
อ.3/2 10 12 22 นางจันทร์ดี คำสัจ
รวม 343 377 720