สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 42 37 79 2
ป.2 19 31 50 2
ป.3 30 32 62 2
ป.4 40 42 82 2
ป.5 37 43 80 2
ป.6 29 36 65 2
ม.1 38 49 87 3
ม.2 42 38 80 3
ม.3 36 40 76 2
อ.2 9 12 21 1
อ.3 21 22 43 2
รวม 343 382 725 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 20 19 39 นางสาวนฤมล พินใจ นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
ป.1/2 22 18 40 นางสาววาสนา ฟูเสน่ห์
ป.2/1 9 16 25 นางกนิษฐา มาไกล นางรักษิณา กิจรักษ์
ป.2/2 10 15 25 นางพรรณี ทรายหมอ
ป.3/1 15 15 30 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 15 17 32 นางสาวชญานี ใจดี
ป.4/1 19 22 41 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.4/2 21 20 41 นางสาวจันทร์จิรา วิบูลวิโรจน์กุล นางสาวศรัญญา คำหอม
ป.5/1 20 22 42 นายจันทรัตน์ วงชารี นายอานนท์ อุทธิยา
ป.5/2 17 21 38 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.6/1 16 17 33 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.6/2 13 19 32 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 13 15 28 นายธนวัฒน์ จวรรณตุม นางสาววรางคณา พรมสี
ม.1/2 14 15 29 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ม.1/3 11 19 30 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ นางสาวธีรดา คำรังษี
ม.2/1 9 17 26 นายนชวนนท์ สุนทรสุข นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/2 16 10 26 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
ม.2/3 17 11 28 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู นางสาววินิทรา สุตวงค์
ม.3/1 15 23 38 นายพนมกร กองแสง นายภัทรวุธ พ้นภัย
ม.3/2 21 17 38 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม นางสาวออรญา ไชยชิน
อ.2/1 9 12 21 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ
อ.3/1 11 10 21 นางสาวกนกวรรณ พันตา
อ.3/2 10 12 22 นางจันทร์ดี คำสัจ
รวม 343 382 725