นางบัวจันทร์ ขุนซาง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 26/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086423XXXX
 • Facebook : บัวจันทร์ ขุนซาง
 • Email : boujun1961@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5400
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 97675040450670
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นางบัวจันทร์ ขุนซาง 18/07/2020 - 19/07/2020