นายพนมกร กองแสง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093273XXXX
 • Facebook : พนมกร กองแสง
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5411
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 167037040450037
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบICT นายพนมกร กองแสง 18/07/2020 - 18/07/2020