นางสาวศิริยา สมบูรณ์

ครู้ผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091859XXXX
 • Facebook :
 • Email : noonsomboonsiriya@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นางสาวศิริยา สมบูรณ์ 18/07/2020 - 19/07/2020