นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 06/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081361XXXX
 • Facebook :
 • Email : arunnee361@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4691
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 096908040450908
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ Ict นางสาวอรุนณี บุญตั้ง 18/07/2020 - 19/07/2020