นางสาวกาญจนา คำดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098758XXXX
 • Facebook : Kanjana Prem Prem
 • Email : pprr_4433@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5626
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 167175040450175
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นางสาวกาญจนา คำดี 18/07/2020 - 19/07/2020