นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083573XXXX
 • Facebook : 1. Ruttigan panta 2.Classroom Krutiw
 • Email : Ruttigan009@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ 18/07/2020 - 19/07/2020