นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087 84XXXX
 • Facebook : ศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
 • Email : sill071318@gmail.com
 • Website : ATC

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5398
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570400333180
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ้นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสสูง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่