นางสาวออรญา ไชยชิน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088370XXXX
 • Facebook : Oraya Chaichin
 • Email : Oraya.jane10305@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 631
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0404565622
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ฺB.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่