นายวิเชียร มอญแก้ว

ครู้ผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 22/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083472XXXX
 • Facebook :
 • Email : mongg1972@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าเหมือด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู้ผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ นายวิเชียร มอญแก้ว 20/07/2020 - 31/08/2020
2 การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT นายวิเชียร มอญแก้ว 18/07/2020 - 19/07/2020