โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมระบบ school master

รายงานการอบรมระบบ school master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 14:19:08
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมระบบ school master
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ระหว่างวันที่ :
18/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ที่           วันที่    18    เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

เรื่อง       รายงานผลการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน      ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

 

   ตามที่ฝ่ายบริหารวิชาการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่องการใช้งานในระบบ school master ตามโครงการสัมนาวิชาการให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 โดยวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรการศึกษาได้ดำเนินการใช้ระบบ school master ในการจัดเก็บเอกสารและดำเนินงานต่างๆให้อยู่ในระบบได้ดีและไม่ติดขัดปัญหาใดๆและเพื่อประโยชน์สูงสุด
 

                ข้าพเจ้านางกีรติกา แสนมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวัน เวลา ที่กำหนด ในการอบรมครั้งนี้ สรุปองค์ความรู้ในการอบรมได้ดังนี้

1. ประโยชน์ต่อตนเอง ได้พัฒนาตนเองเพื่อให้ใช้งานในระบบ school master ได้ดี

2. ประโยชน์ต่อบุคคลากรและผู้เรียน ได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทั้งครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบ สะดวก ทันสมัยก้าวไกลในเทคโนโลยี

3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง

กีรติกา แสนมา 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางกีรติกา แสนมา

รูปภาพกิจกรรม