1 1 1
คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าเหมือด
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 322 หมู่ 8 ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โทร 053 731 766

Read More
SEO

ผลงานบุคลากร

จัดสวนหย่อมร้านกาแฟ

20/07/2020 - 31/08/2020 นายวิเชียร มอญแก้ว

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางพรรณี ทรายหมอ

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 18/07/2020 นายพนมกร กองแสง

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT. ( SchoolMaster )

18/07/2020 - 19/07/2020 นายนิพล ชัยวงษ์วัน

การพัฒนาระบบด้วยICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวกาญจนา คำดี

การพัฒนาครูด้วยระบบ Ict

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง

การพัฒนาครูด้วยระบบICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส

การพัฒนาโครงการระบบ ICT

- นายธัณวัฒน์ อุดหมอ

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวรัตติกาล พันธ์ต๊ะ

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางรักษิณา กิจรักษ์

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวศิริยา สมบูรณ์

การพัฒนาครูด้วยระบบ ict

- ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม

การพัฒนาครูด้วยระบบ ICT

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม

การพัฒนาครูด้วยระบบไอซีที

18/07/2020 - 19/07/2020 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ

กิจกรรมการพัฒนาครูด้วยระบบ

18/07/2020 - 19/07/2020 นางกาญจนา ยะใจมั่น

ดาวน์โหลด